TAMBANE KEBUTEL JARIT ( Cerkak Bahasa Jawa )

TAMBANE KEBUTEL JARIT

Bejo              : ( lungguh karo tengok-tengok nang teras ngarep omah )

Sablah           : kowe kuwi jane mikir apa ta le, kok sajak ana masalah sing lagi kok adhepi . mbok ya blaka wae karo simbok mu iki sapa ngerti aku iso ngrembuk kanggo ngudani barang ruwet kang ngubet  atimu !

Bejo              : ora ana apa-apa kok mbok. Ya mung sayah merga dhek esuk mau radi sengkud anggonku macul nang sawah !

( sablah takon maneh )

Sablah          :  Apa kira-kira kowe seneng numpak Honda kaya kanca-kanca mu kae ,yen pengen ngunu yo sawah sailat tinggalane bapakmu kae tak dol !

Bejo              : “ Ah,simbok ki kok olehe ana-ana wae,yen nganti sawah kae di dol,lha njur sing arep kanggo cagake urip awake dewe apa ?mung ngandelne olehku buruh nandhur lan macul ?oleh-olehane simbok buruh matun lan tandur ? iya yen tansah ana sing buruhake ,yen ora ana njur kepriye,karo maneh mbok,seng jenenge Honda ,Suzuki,apa Yamaha kuwi rak butuh bensin lan oli lsp.durung yen wes duwe BPKB lan STNK,isih butuh SIM . mancal sepedah onthel ae ora butuh thetek bengek.malih bisa ndayani begas waras,sehat,walafiat.

( senajan wes di edhes-edhes si bejo ora blaka , sablah sowan mae mbah Amat sidik ing magangan )

M Amat Sidik : Anakmu pancen lagi nyandang loro, nanging ora perlu mbok tambakke menyang mantri  kesehatan utawa dokter ,jalarane yektine tambane wis cumepaking sakiwa tengene omhamu utawa sakiwa tengene dawung.

Sablah            : lajeng jaminipun anak kula niku napa mbah ?

M Amat Sidik : jajal golekana dhewe, anak mu tambane kebuntel  jarit !

Sablah             : menawi mekaten keparenga kula nyuwun pamit  badhe madosi tambane tambane anak kula,ingkang kebuntel jarit menika mbah.

( diomongi ngunu sablah teko ngomah banjur nggoleki sakanane jarit sin wes di lempiti nang jero lemari . sablah ora nemu apa-apa banjur ngresula atine )

Sablah            : dukun kalipah , dukun saiki biasane  ngakali opah , jare tambane kebuntel  jarit. nyatane jarit seng tak lempit nang jero lemari kabeh ora ana apa-apane . Huh.

( dillalah kersa allah nalika saman karto liwat ing kana )

Karto               : Ana apa ta yu, omong dhewe kok kaya wong owah pikire ?

Sablah             : lha iya kuwi To, jamn saiki sing jenenge dukun kuwi ana ne dukun kalipah. Dukun sing gaweane mung ngakali opah ! (sablah nyritakke kabeh )

Karto                : “o”allah ya kok olehe landhep dengkule pikire sampeyan !

Sablah              : “lho, kowe kok malah maido aku ta ? 

Karto                 : lha katek ora !

Sablah              : genahe?

(tangane sablah di candak di geret di ajak lungguh ing lincak karto nggenahake)

Karto                 : jarit sing lagi di enggo kok isa-isane ing jerone ana tambane?

Karto                 : sampean ora percaya,nek sampean ora percaya jajal ngadega iing ngarep kene sakwise ngadeg uculana kemben mu bukaken jarit mu !

(sablah saknalika ngadeg nyet)

Sablah               : edan kowe to! (kandane karo mampang-mapang karo tangane nudingi raine karto kaya arep di kruwek-kruweka)

Sablah               : aku ya ngerti yen kowe kulina klayapan ing papan pelayahan.nanging yen kowe mentala aku nguculi kemben apa meneh buka jarit apa ora ateges kowe mung butuh nontoni bekakasku ?

Karto                 :(meneng,nanging bareng krungu tembung "bekakas" saknalika kuwi guyune ambrol kaya bendungan jebol) "ha hahahahah!

Sablah              : kok malah cekakakan kaya wong edan ? (bingung)

Karto                 : witikna sampean wis ngarani dewe,wis muni dewe !

Sablah               : ngarani apa,muni piye ?

Karto                  : lha kuwi mau,"Bekakas", bekakas kuwi apa ta yu ?

Sablah                : bekakas kuwi ya onok onggrok !

(guyune karto wentah meneh karo tangane nggebrak lincak)

Karto                  :"lha ya kuwi, ya kuwi seng mbok goleki kit mau ora ketemu. lha ya kuwi tambane anak mu lanang si bejo. mung wae genah dudu bekakase sampean dewe, nanging bekakase kenya apa lanjar kang panuju pranane anak mu lanang !"

(sablah lemes lan bali lungguh lincak tangane ngepuk ngepuk pundake karto)

Sablah                : o-allah To, jebul genahe ngunu anakku bejo wis kepengin jaluk rabi !

Karto                   : gene sampean ya ngerti ! (karo isih ngguyu ngakak-ngakak)

(kena pengaruh guyune karto sablah melu-melu ngguyu dadi wong loro ngakak bareng)

Sablah & Karto  :" Ha,ha,ha,haa,hahahahah !"

"TAMAT"
Nama  : - Anis sukmana (4)

             - Siska mei .p. (25)

Kelas  : XII IPA 5

  


Post a Comment