Eyang Parto Krama ( Cerkak Bahasa Jawa )

Eyang Parto KramaDhek Riyaya kepungkur Mas Wasis sakaluwarga saka solo, lan Dhik Bandi sagarwa putra saka ponorogo padha teka bareng-bareng sedina nyang ngomah, Rungkut Surabaya, mesthi wae perlune padha arep ngabekti marang bapak. Nanging padha rumangsa gelo, mergo ora ketemu Bapak. Bapak seminggu dedurunge, wis didhisiki di papag Bu Yolanda karo putrane dijak nyang Batu, Malang, nganti Dina Riyaya wingii durung bali.

Aku : Bu Yolanda ki Sapa ?
Mas Wasis : tepunge ambi Bapak nalika ngestreni seminar Sastra Jawa ing Batu ? Pangarang utawa Seniwati yen ngono ! Pengemare Bapak ? Gemar karangane apa gemar Bandhane ?
Dhik Bandi : “Sadurunge apa ora ana rembuge, ta mbak , ? Umpamane yen Riyaya kudu wis kondur mrene ? Rak wis dadi tradisi, saben Riyaya awak-awak iku mulih mrene, perlu ngabekti marang Bapak ?”

Aku : Ora ana rembuge babar pisan. Ora pa ora na, mara-mara grudug-grudug taka mara ndayoh, ters ajak-ajak Bapak nglencer, lan Bapak ya terus kersa ngono wae.
Mrina : “ Yen ngono iki penculikan ! kene kudu lapor polisi,”
Aku : ya ora, ta, mas. Wong Bu Yolanda ya ninggali alamat jelas. Kajaba ngono kana yaw is telpun, aku yaw is nelpon mrana ya ditampani. Telpun ngomah, dudu Hp. Iki lho, alamate, ing Batu. Jalan Selecta, daleme jare jejer Hotel Ndadari. Jare Bapak becik-beck wae. Bu Yolanda malah nawani apa aku gelem nusul mrana ?

Mas Wasis :” Kowe yakin kuwi alamat genah ? ora alamat fiktip ?
Dhik Bandi : Bu Yolanda kuwi modhele priye, ta, mbak ? Umure pira kira-kira ? Marang Bapak ketoke piye ?
Aku : “ Rupane kaya wong Indo, umur watara 50 taunan, marang Bapak grapyak banget,malah semu ngalem yen aku nyandra “
Dhik Bandi : “ Yen ngono ana kisah asmarane kaya ing jagade selebritis ing infotaiment TV sing blak-blakan kawin pegat, meteng nganggur, ngono kae ? aku jane ora setuju karo tayangan ngono iku. Marakake dadi tuntunan lan panutan masyarakat. Lha apa Bapak apa ya ketularan isih ngersakake kram maneh ? yen karma maneh ki sing digoleki apa ? apa ya nglabuhi kebutuhan seksuale ?

Mas Wasis : “ Wis,ta, Bapak kuwi ora perlu seks. Yuswane wis 70 taun . iki genah prekara Bandha ! Bu Yolanda arep ngrebut bandhane Bapak. Omah rak isik atas namane Bapak. Yen karma, bisa wae  di warisake marang garwane . Garwo anyar 1 awake dhewe ngaplo ! “ Ujare nyana ala.
Dhik Bandi : “ Priye ya yen ngubungi Bapak saiki ? aku ki ngarepake Pasa wingi tuku Revo. Dhuwite ora jangkep, dakutangke kanca. Bapak wis jumurung, arep mbiyantu nyauri utangku nyang kanca kuwi rong yuta rupiah, bubar riyaya iki. Lha saiki aku ora ketemu Bapak. Rak piye aku engko ? “
Mas Wasis : “Yen ngono, priye ye saiki awake dhewe nglurug menyang omahe Yolanda ? alamate ing Batu rak wis genah, ta ? mengko digoleki

Dhik Bandi : numpak apa ?
Aku : “Alasane mrana apa ?”
Mas Wasis : “Ya dhisik ethok-ethok sowan ngabekten Riyaya ning sing paling penting, meksa Bapak supaya kondur mrene ora sah sir-siran , ora sah wedok-wedokan, ora sah karma-kromoan!”
Sidane Mas Yudi ( Bojoku ) oleh silihan APV saka kanca kantore, kene wong tuwo enem aku, mas yudi, mas wasis karto mbak santi,lan Dhik Bandi lan karo Dhik Muslikah, lan lan bocah papat sedurunge Budal aku telvon bapak sing nampani Bu Yolanda, lan Bu Yolanda kanthi grapyak nyumunggakake karepe kene sowan bareng-bareng, let ro suwi aku lan rombongan ku teko omahe Bu Yolanda.

Mas Wasis : “Bapak mangga kondur, Pak sareng-sareng kita sedaya.
Bu Yolanda : “Mas. Bapak arep neng kene terus kok wis krasan banget.
Aku : “Ning Bapak rak inggih kondur Surabaya rumiyin ta ? lha mangke kegiyatan ipun nyerat novel kether ?” ngendikanipun nyerat menika kesehatanipun Bapak lan Pangabdianipun Bapak tumrap nusa bangsa lan titah Alloh sesame ?
Bapak : Lho, aku neng kene ya ora kandheg nulis, kok neng kene aku ya bisa internetan.
Aku : Ning mosok lajeng mboten kondur rumiyin ? wong dereng dados garwa. Rak taksih betah pasatuju wanipun para putra rumiyin ?

Bapak :”kosik, mengko yen wis rampung novelku anyar. Ana kene aku wis wiwit nulis novel anyar, dak judhuli Pawestri Tanpa Idhentiti.
Bu Yolanda : Aku seneng, Mbak Peni, dene aku bisa ngaspiraseni Bapak.
Bapak : Karodene aku ya isih perlu nyinaoni carane nggulawenthah Hotel ndadari.
Aku : Kangge njiwani novelipun Bapak supados nyelaki reality ?
Bu Yolanda : “Ora, mbak. Hotel ndadari kuwi rak warisan tinggalane Rob Van Dooren, Bapakku. Aku waris asli tunggal. Senajan nganti sepuluh taunan iki lakune lancer, nanging yen aku nduwe pendamping rak luwih manteb anggone nyrateni.
Let ro suwi rombonganku mulieh, Mas Wasis njaluk ning ngarep jejer sopir. Angklop e teko ndalan dibukak I dhew-dhewe.

Aku : “iki genah dudu duwit pensiunane Bapak.”
Wasis :”Aku ora ngira, Bapak kok kadonyan ngene iki “
Bandi :” Ya Sampean kuwi sing kedoyan mas !”
Akhire teko omah dhewe-dhewe                
Tokoh :
-          Aku
-          Wasis
-          Bandi
-          Bapak
-          Bu Yolanda
-          Mrina


Nama : ERLYANA NORA ARDHILLA

1 comments:

Kisi kisi US basa jawa 2016-2017
1. Jinis jinise artikel
2. Jinise tembang macapat lan paugerane (guru lagu.guru gatra. Guru wilangan)
3. Aksara jawa -murda -swara-angka jawa lan sandangane kayata wujude layar.wigyan.suku.wulu lsp
(Aksara jawa soal kurang lbh 10 soal dadi diapalne aksara jawa ne )
4. Prosesi adat manten jawa lan maknane(kayata maknane siraman-kacar kucur-timbang pangkon lsp)
5. Unsur intrinsik lan ekstrinsik (jenis lan pengertian tema-tokoh-paraga-alur lsp)
6. Jenis lan funsi seni pertunjukan tradisional lan modern (catetan ing fotocopian)
7. Ukara camboran(jinis lan tuladhane camboran jejer.wasesa.lisan lsp) catetan ing fotocopian

Muga2 sukses.
Tulung dishare ing kanca2 ya

Reply

Post a Comment