PUPUS ( Cerkak Bahasa Jawa )Pupus

Adegan 1
Pak Karjo muleh soko sawah , tekan omah esem lan guyune renyah kaya bocah cilik kang lagi marem atine sebab keturutan karepe.

Bu Karjo               : Kok sajak seneng atimu Pakne , ana apa ta ?
Pak Karjo             :Beres , dhuwit pasedhian kanggo golek sekolahe anak mbarep wis ana
Bu Karjo               :Genahe pripun ta Pakne !
Pak Karjo             :Iya genah bae , karo meneh ya gak pripan – pripun
Bu Karjo               :Pancen rada ora genah , kesambet ana ngendi mau ?
Sumarni               :Onten napa ta Mak , kok ndremimil dhewekan! ,takone anak mbarepe muleh sekolah.
Bu Karjo               :Bapakmu kae lho delengen mesam – mesem dhewekan kaya wong lagi kesurupan.
Sumarni               :Napa enggih ta Pak ?
Pak Karjo             :Sapa sing kesurupan . Ya Makmu iku sing rada nglinbung .
Sumarni               :Bapak kok sajak seneng antuk rejeki nomplok napa?
Pak Karjo             :Dudu rejeki nomplok sebab menang tombokan , nanging delengen kae na sawah parine wis padha kuning mrekatak seminggu engkas panen 1!
Sumarni               :Kula saget kuliah onten pertanian yen ngaten nggih Pak ?
Pak Karjo             :Kuwi jelas ndhuk . Sebab butuhe bakal kecukupan .
Sardiyono            :Lha aku kebagian apa Pak ? ,adhine Sumarni njedhul mulih sekolah nyela –nyela takon.
Pak Karjo             :Ya mengko sisane ndhuwit sing dianggo golek sekolahe mbakyumu kena kanggo kowe.
Sardiyono            :Sida ganti sepedheh tenan iki bakale.
Pak Karjo             :Sepedhahmu kae kurang apik pa? Kok ndadak njaluk diganti ?
Sardiyono            :Nggih mboten ! Namung kurang sip.
Pak Karjo             :Wis kono salin terus mengko barmangan ngewangi Bapak ndandani pager sing sisih mburi.
Adegan 2
Bu Karjo               :Dengaren macak ! Arep nyang ngendi Pakne ?
Pak Karjo             :Nggone A-cheng takon rega gabah , karo pesen mesin doser pisan nggone Kaji Mawan.
Sumarni               :Bapak nyang ngendi Mak kok sajak perlu banget?
Bu Karjo               :Takon rega gabah nggone Babah Acheng .
Sumarni               :Kapan ta Mak panene?
Bu Karjo               :Yen ora ana alangan kira – kira seminggu maneh .
Sumarni               :Apik ya parine ?
Bu Kejo                :Kandhane Bapakmu parine  apik , mentes – mentes.
Sumarni               :Ya sukur ben payune akeh bisa kanggo ragat golek kuliahan.
Bu Karjo               :Meluo ndedonga bae be kekarepanmu keturutan .
Adegan 3
Bardi                      :Kang Karjo nyang endi Yu , kok sepi?
Bu Karjo               :Ki maeng lagi metu nyang nggone Babah Acheng takon rega gabah karo mampir nggone Kaji Marwan mesen doser kanggo panen seminggu maneh.
Bardi                      :Arep dipanen dhew pa? Ora ditebaske? Yen ditebaske tak petunge piye?
Bu Karjo               :Ya ,,, kana rembugen karo Bapake Marni yen mengko wis teka.
Bardi                      :Ana pirang kotak ta Yu?
Bu Karjo               :Pitung kotak kurang sithik.
Bardi                      :Njaluk pira Yu saben sakwintale?
Bu Karjo               :Aku ora ngerti mas , wong maeng Bapake Marni ora pesen apa – apa.
Bardi                      :Ya wis Yu ,aku njaluk pamit mbokmenawa mengko ketemu takjake rembugan.
Bu Karjo               :Iya sakarepmu  anggere Bapake Marni cocog regane.

Adegan 4
Sore bubar magrib keprungu swara kentong titir lan ora suwe keprungu wong
 undang – undang.
Bayan Mardi       :Kang Karjo metua ! Ayo gotong royong nyang Dham Buntung. Dham Buntung  ambrol , banyune mbludag arahe mrene .
Pak Karjo             :Apa, Dham Buntung ambrol?
Bayan Mardi       :Iya!Wis gek ndang mangkat dienteni kanca – kanca ana mbale.

“Duh Gusti punapa lepat kawula ngantos Paduka andhawahaken bebendu
ingkang kados punika” ,Pak Karjo among bisa sabar nrimo pacoban banjir sing
nggawe parine klelep.KARYA :
1.Pitri Hariani /19/XII-IPA5
2.Riski Rina Juwita/22/XII-IPA5

4 comments

oOkkk... bahasa JAWA?
Gue nggak ngerti sama sekali..

Tenang, aku ra popo.. :D

#SalamKunjunganBalik

Reply

Padahal bahasa daerah kita :O

Reply

iyap betul,,,, bahasa ibu loh..... tugasmu ya durung ya dis? dikandhani kanca2ne... ditunggu SEGERA OKE!!

Reply

saya belum bu :D oke bu

Reply

Post a Comment