Angin ( Cerkak Bahasa Jawa )

Angin

     

Sriyatin     : Ih,bapak saiki ora tata ! Yen mbuwang angin mbok     metu kana aja ing njero kamar , mambu ah . mangertio pak amarga awake saiki ora migunakakae AC maneh pak !
 Pak Koko : Lho, iki metu karepe dhewe kok ora dak sengaja.
 Sriyatin     : Ya ditahan . Bapak saiki pancen nguja sakarepe dhewe lo!
 Pak Koko : Soal ngene wae dadi ribut . Iki rak alami. Wong sing ora bisa buwang angin malah repot-repot priksa menyang dokter kok.
Sriyatin      : Amarga pakulinan mu mbuwang angin kuwi lho pak ndadekake ngantuk ku ilang wae . Ya wis pak tak pindah ana kamar ngarep wae bene ora panggah mangkel lan greget amarga anggonmu mbuwang angin sembarangan kuwi !
Pak Koko  : Iyo wis pindaho kono bu.
Sriyatin      : Pak, kepriye yen saiki ngecakake urip ngirit , yen arep mapan turu cukup nguripake kipas angin wae , ora usah migunakake AC mbok menawa amarga kakehan angin iku kang njalari sampeyan kerep buwang angin . Ya dijajal wae kanggo uji coba , mengko dideleng piye kasile.
Pak Koko  : Pakulinan anyar ku mbuwang angin iki dudu krana pangribane AC utawa kipas angin lho bu!
Sriyatin      : Yen ngono njero wetenge bapak ana sing ora beres , perlu dipreksakake dhokter . mengko sore bapak priksa menyang dhokter perusahaan wae.
Pak Koko  : Ayo bu, menyang dhokter karo sampeyan wae ben ngerti dhewe kaya ngapa kandhane dhokter.
(Pak Koko lan bojone banjur budal menyang dhokter)
Dhokter Joko : Monggo pak,bu..!
                          Niki keluhane pripun ?
Sriyatin           : Mengkene lho , niki pak Koko karep mbuwang angin   saknalika gawe kula mangkel . Jenengan priksa coba pak jalarane iki apa ?
Dhokter Jaka      : (mesam-mesem nggatekake wadulane sriyatin)
Pak Koko            : Dhok, rasane iki arep metu maneh
                               (Karo mrecang mrecing)
Dhokter Jaka : (nyungar-nyungir karo ngambusi)
( Dhokter Jaka lan pak Koko guyu bebarengan)
Sriyatin      : Kena apa kok pada gumuyu . Mangkene iki ambune badheg.
Dhokter Jaka : Bu niki menika enggal-enggel dipun pundhut lan saged diunjuk kanthi ajeg.
Sriyatin               : Inggih pak dhok.
(Banjur teka ngomah obate di ombe pak Koko)
Sriyatin               : Alhamdulillah pakulinane bapak buwang angin wis  suda.
Pak Koko            : Bapak budal ngantor disik ya bu?
Sriyatin               : Iyo pak..!
                               (karo nggoreng iwak ana pawon)
(Bel telpun omah muni)
Kring...... Kring......
Pegawai rumahsakit : Hallo, bu koko ? Ngaturi priksa bilih pak Koko enjing menika mlebet griya sakit. Kasuwun Ibu enggal nyusul tindak griya sakit kalihan ngasta ageman gantos ingkang kathah.
Sriyatin                       : Hah, ana kedadeyan apa ?
Pegawai Rumahsakit : Mengke ibu rak pirsa piyambak.
(Sriyatin teka ana rumah sakit)
Sriyatin                       : Aku sing salah pak! Ukumen aku pak , aku sing jahat.. Dhuh gusti mugi kawilujengna sisihan kula. Kaukuman kawula ingkang dosa.
(ngelus-elus pak Koko sing gumletak ana kamar ICU)
Juru rawat                     : Mangga bu sriyati medal rumiyin.
                                        (Karo nggandeng tangane Sriyatin)
Sriyatin                         : Aku salah.. Aku sing salah nganti ndadekake bojoku kedrawasan nganti kaya mengkene . Aku tak mati wae tinimbang bojo ku kelara-lara kaya mengkana ( karo menek tembok semeter)
(Petugas Rumahsakit lan wong wong sing ana menyang kono pada nulungi Sriyatin)
Sriyatin                         : (Nangis nggerung-nggerung)


Dhokter                        : Tumindakipun ibu badhe ngayut tuwuh menika malah mujudaken tindak sembrana. Menika lepat panjenengan ingkang nomer kalih. Saged dipun pesthakaken garwa panjenengan mboten saged nglejengaken gesangipun nalika mrangguli semahipun nemahi kacilakan ngayut tuwuh anjlog saking loteng sapekawan.
Sriyatin                         : Sejatosipun angkah kula sae, dhok. Mboten ngertos menawi obat urus urus ingkang kula campur jebul over dosis. Menawi semah kula mboten saged ketulungan, langkung sae kula ingkang pejah.
Dhokter                        : (meneng lan jengkel marang Sriyatin)
(Juru rawat mlebu lan bisik-bisik karo dhokter banjur gedheg-gedheg karo unjal ambegan dawa)
Sriyatin                         : Kados pundi semah kula,dhok?
Dhokter                        : Menapa ingkang sampun dumados menika sanes pikajengipun Pak Koko lan mboten lepatipun pak Koko ugi.
Sriyatin                         : Inggih menika lepat kula. Lepat kula !
Dhokter                        : Begja gedhe semah panjenengan sampun nglangkungi masa kritis. Samenika semah panjenengan.
Sriyatin                         : Kados pundi kawontenan semah kula,dhok ? Kados pundi ?
Dhokter                        : Semah panjenengan sampun enget lan kawontenipun sangsaya sae.
Sriyatin                         : Oh, matur nuwun dhokter.
                                       (Banjur lega atine)
Dhokter                        : Sampun matur nuwun kalih kula. Nanging muji syukur lan atur panuwun mring Allah menika ingkang maha dhokter.
Sriyatin                         : Matur sembah nuwun , Gusti. Nyuwun gunging pangapunten dosa-dosa kawula.
( saking bungahe banjur Sriyatin semaput)


 Nama        : Desi Ambarwati
                     Sheila Sefiana Mandasari
 Kelas         : XII-IPA 5

                           

2 comments

cekak liyane endi ya dis? kok mung 2 thok?

Reply

Yang lain belum ngumpulkan bu, tapi teman teman sudah saya kasih tau di bbbm

Reply

Post a Comment